000 01667cam0a2200433 4500
001 012463000
005 20120319204335.0
035 _asib0399818
035 _aenc0000007667
100 _a19921001f1942 0frey50 ba
101 0 _alat
102 _aDE
105 _ay
200 1 _aPapsturkunden in Frankreich
_h4
_iPicardie
_bTexte imprimé
_eneue folge
_fvon Johannes Ramackers
210 _aGöttingen
_cVandenhoeck & Ruprecht
_d1942
215 _a1 vol. (536 p.)
_d25 cm
225 1 0 _aAbhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen
_iPhilologisch-Historische Klasse
_v27
300 _aTexte en latin, notes en allemand
320 _aIndex
410 1 _tAbhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse
_v27
423 1 _tActe
461 1 _tPapsturkunden in Frankreich. Neue Folge
_v4
517 1 _aPapsturkunden in Frankreich. Neue Folge
606 _99349
_aÉglise catholique
_xRelations extérieures
_yFrance
_xSources
_2rameau
606 _930290
_aDocuments pontificaux
_xBibliographie
_2rameau
606 _933325
_aPapauté
_xFonds d'archives
_yFrance
_yPicardie (France)
_2rameau
607 _9457
_aFrance
_xRelations extérieures
_xEglise catholique
_xSources
_2rameau
702 1 _984289
_3075949814
_aRamackers
_bJohannes
_4340
711 0 2 _aEcclesia catholica
_4070
801 3 _aFR
_bAbes
_c20090113
_gAFNOR
801 3 _aFR
_bSF
_gAFNOR
915 _b00000001018851
917 _acubu
930 _5751052319:00000001018851
_a8F289(27)
_b00000001018851
_cBECH
991 _a8F289(27)
993 _aperdu 2008
994 _aOUV
998 _a0000007667
999 _962487
_a62487